Sunday, 8 September 2013

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳು


06:34 | ,

ಹೆಸರು

ಎತ್ತರ(ಮೀ)

ಖಂಡ - ದೇಶ

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ 8848 ಏಷ್ಯಾ - ನೇಪಾಳ - ಚೀನಾ
ಕೆ-2(ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್) 8610 ಏಷ್ಯಾ - ಭಾರತ
ಕಾಂಚನ ಗಂಗಾ 8597 ಏಷ್ಯಾ - ಭಾರತ ನೇಪಾಳ
ಲೋತ್ಸೆ 8511 ಏಷ್ಯಾ - ನೇಪಾಳ ಚೀನಾ
ಮಾಕಳು 8481 ಏಷ್ಯಾ - ನೇಪಾಳ ಚೀನಾ
ದೌಲಗಿರಿ 8167 ಏಷ್ಯಾ - ನೇಪಾಳ
ನಂಗ ಪರ್ವತ 8136 ಏಷ್ಯಾ - ಭಾರತ
ನಂದಾ ದೇವಿ 7817 ಏಷ್ಯಾ - ಭಾರತ
ಐಲ್ಲಂಪು 7014 ದಕ್ಷಿನ ಅಮೇರಿಕ - ಬೊಲಿವಿಯ
ಮೆಕಿಂಗ್ಲೆ 6194 ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ - ಅಲಾಸ್ಕ
ಮೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ 4810 ಯುರೋಪ್ – ಪ್ರಾನ್ಸ್


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment