Sunday, 8 September 2013

ವಿಶ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು


06:38 |

ಹಿಂದುಗಳು - ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ
ಮಹಮದೀಯರು - ಕುರಾನ್
ಕ್ರಶ್ಚಿಯನ್ನರು - ಬೈಬಲ್
ಪಾರಸಿಕರು - ಜೆಂಡ್ ಅವೆಸ್ಸಾ
ಸಿಖ್ಖರು - ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೆಬ್


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment