Sunday, 8 September 2013

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಭಾರತೀಯರು


06:47 | ,

ಹೆಸರು-                        ಕ್ಷೇತ್ರ-   ವರ್ಷ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್- ಸಾಹಿತ್ಯ - 1915

ಸರ್. ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ -     ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ- 1930

ಹರಗೋವಿಂ ಖೊರಾನ-     ಔಷಧಿ 1968

ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ -           ಶಾಂತಿ 1979

ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ -         ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 1983

ಅಮರ್ತ್ಯಸೇನ್-         ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 1998

ವಿ. ಎಸ್. ನೈಪಾಲ್ -    ಸಾಹಿತ್ಯ 2001

ಆರ್. ಕೆ. ಪಚೌರಿ-      ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2007

ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್-  ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 2009


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment