Saturday, 23 March 2013

ಆರವತ್ತನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು


07:16 |

64 ವಿದ್ಯೆಗಳು

 1. ವೇದ
 2. ನ್ಯಾಯ
 3. ಗಾನ
 4. ದೇಶಭಾಷಾಜ್ಞಾನ
 5. ಸ್ವರಪರೀಕ್ಷೆ
 6. ಮಲ್ಲವಿದ್ಯೆ
 7. ಧಾತುವಾಹ
 8. ದಂತುವಾಹ
 9. ಜಲಸ್ತಂಭ
 10. ಆಕರ್ಷಣೆ
 11. ಮಾರಣ
 12. ಕೃಷಿ
 13. ಪ್ರತಿಕೌಶಲ್ಯ
 14. ಚಿತ್ರಲೇಖ
 15. ಔಷದಸಿದ್ದ
 16. ಆಂಜನ
 17. ವೇದಾಂಗ
 18. ಕಾವ್ಯ
 19. ಕವಿತ್ವ
 20. ಲಿಪಿಕರ್ಮ
 21. ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ಮ
 22. ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
 23. ಖನಿವಾರ
 24. ವಾಯುಸ್ತಂಭ
 25. ಮೋಹನ
 26. ಕಾಲವಂಚನ
 27. ಸಮರಕರ್ಮ
 28. ದೃಷ್ಠಿಕರಣೆ
 29. ಮಂತ್ರಸಿದ್ದಿ
 30. ಜಲಪ್ಲವನ
 31. ಇಂದ್ರಜಾಲ
 32. ಇತಿಹಾಸ
 33. ಅಲಂಕಾರ
 34. ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ
 35. ವಾಚನ
 36. ಶಕುನಪರೀಕ್ಷೆ
 37. ರನ್ನಪರೀಕ್ಷೆ
 38. ಗಜಲಕ್ಷಣ
 39. ದೋಹಳ
 40. ರಸವಾಸ
 41. ಖಡ್ಗಸ್ತಂಭ
 42. ವಿದ್ವೇಷಣೆ
 43. ವಾಣಿಜ್ಯ
 44. ಲಾವುಕಯುದ್ದ
 45. ದ್ಯೂತಕರಣ
 46. ಸ್ವರವಂಚನ
 47. ವಾಕ್ ಸಿದ್ದಿ
 48. ಮಹೇಂದ್ರಜಾಲ
 49. ಆಗಮ
 50. ನಾಟಕ
 51. ದ್ಯೂತನೈಪುಣ್ಯ
 52. ಸಮಸ್ತವಧಾನ
 53. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
 54. ಅಶ್ವಲಕ್ಷಣ
 55. ಗಂಧವಾದ
 56. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ
 57. ವಶ್ಯಾ
 58. ಉಚ್ಚಾಟನಾ
 59. ಪಶುಪಾಲನಾ
 60. ಮೃಗಯಾ
 61. ಚೌರ್ಯ
 62. ದೃಷ್ಠವಂಚನಾ
 63. ಘಟನಾಸಿದ್ದಿ
 64. ಪಾದುಕಾಸಿದ್ದಿ


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a Comment