Friday, 16 November 2012

ವಂದೇ ಮಾತರಂ


09:03 |

ವಂದೇ ಮಾತರಂ | ಸುಜಲಾಂ | ಸುಫಲಾಂ ||
ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ | ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಮಾತರಂ | ವಂದೇ ಮಾತರಂ |
ಶುಭ್ರ ಜ್ಯೋತ್ನಾ | ಪುಲಕಿತಯಮಿನೀಂ |
ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ | ದೃಮದಳ ಶೋಭಿನೀಂ |
ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀಂ |
ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ | ಮಾತರಂ || ವಂದೇ ||
                                                -ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ 


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a Comment