Thursday, 22 November 2012

ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲೆಗೆಯಾ


07:04 |

ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಬಾಣಾಸುರ ಮ್ಯಾಲೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಬಾನಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ
ಅಂದಾದ ಚೆಂದಾದ ಮಾಯಕಾರ ಮಾದೇವ್ನಗೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಬಾನಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಬಾನಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ
ಅಂದಾದ ಚೆಂದಾದ ಮಾಯಕಾರ ಮಾದೇವ್ನಗೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ

ಏಳುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಯ್ಯಾ ಕೆಂಧೂಳು
ಏಳುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಯ್ಯಾ ಕೆಂಧೂಳು
ನವಿಲಾಡಿ ನವುಲ ಮರಿಯಾಡಿ ಮಾದೇವ್ಗೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ನವಿಲಾಡಿ ನವುಲ ಮರಿಯಾಡಿ ಮಾದೇವ್ಗೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ಅವುತ ಮಾಡಿ ಗಿರಿಗೆ ಹೊರಟರು ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಬಾನಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ
ಅಂದಾದ ಚೆಂದಾದ ಮಾಯಕಾರ ಮಾದೇವ್ನಗೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ

ಅಲ್ಲೊಂದು ಘಳಿಗೆ ಸುಖನಿದ್ದೆ ಮಾದೇವ್ನಗೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಬಾನಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಬಾನಾಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ
ಅಂದಾದ ಚೆಂದಾದ ಮಾಯಕಾರ ಮಾದೇವ್ನಗೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ


ಮಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಾ ಮಂಚ ಮರುಗಾದ ಮೇಲೊದಪು
ಮಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಾ ಮಂಚ ಮರುಗಾದ ಮೇಲೊದಪು
ತಾವರೆ ಹೂವ ತಾಲೆ ದಿಂಬು ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ತಾವರೆ ಹೂವ ತಾಲೆ ದಿಂಬು ಮಾದೇವ್ಗೆ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ
ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ

ಕೃಪೆ:
ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ
 


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment