Sunday, 18 November 2012

ಸರ್ಮಧರ್ಮೀಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ


07:17 |

ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನೀ | ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರು ನೀ |

ಸಿದ್ಧ ಬುದ್ಧನೀ ಸ್ಕಂದ ವಿನಾಯಕ | ಸವಿತಾ ಪಾವಕ ನೀ ||

ಬ್ರಹ್ಮ ಮಜ್ಜನೀ | ಯಹ್ವಶಕ್ತಿನೀ | ಏಸುಪಿತಾ ಪ್ರಭುನೀ |

ರುದ್ರ ವಿಷ್ಟುನೀ | ರಾಮಕೃಷ್ಣನೀ | ರಹೀಮ ತಾಮೋ ನೀ ||

ವಾಸುದೇವ ಗೋ | ವಿಶ್ವರೂಪ ನೀ | ಚಿದಾನಂದ ಹರಿ ನೀ |

ಅದ್ವಿತೀಯ ನೀ | ಅಕಾಲ ನಿರ್ಭಯ | ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಶಿವ ನೀ | ಓಂ |


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment